Api Kawruda by Senaka Batagoda

by Asela Atukorala ( March 10, 2017, Colombo, Sri Lanka Guardian) In this post I am sharing a song I love called ‘Api Kawruda’. This song […]